Kinnisvara väärtus kujuneb välja lähtuvalt nõudluse ja pakkumise vahekorrast kinnisvaraturul. Pakkumise all mõistame kinnisvara, antud juhul korterite kogust, mida ollakse valmis konkreetse hinna juures turule tooma ehk siis ostja seisukohast vaadatuna kättesaadavust. Nõudlust võib defineerida kui kinnisvara kogust, mida ostjad on selle hinna juures valmis omandama. Nõudluse ja pakkumise vahekord määrab ära korterite üldise hinnataseme, mida muuhulgas mõjutavad mitmed sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid nagu olukord tööjõuturul, elanike sissetulekute tase, pankade laenupoliitika jne.

Iga konkreetse korteri hind kujuneb küll üldisest hinnatasemest lähtuvalt, kuid on palju asjaolusid, mis just selle korteri hinda mõjutavad. Peamistena võiks nimetada korteri seisukorda, samuti korterelamu asukohta ning seisukorda, kindlasti ka kommunaalkulude taset elamus. Elamu konstruktsioonide ja tehnosüsteemide seisukord on tihedalt seotud korteriühistu tegevusega nende hooldamisel. Ühistu osa korterite hinnataseme kujundamisel suureneb sedamööda, mida selgemaks saab efektiivselt tegutseva ühistuga majade parem käekäik.

Igal korteriomanikul on võimalik oma korteri väärtust mingites piirides tõsta. Loomulikult ei ole võimalik muuta korterelamu asukohta või nõudluse üldist taset. Üheks enamlevinud võimaluseks on korteri seisukorra parandamine. Eelkõige paraneb sel teel omaniku elukeskkond. Mõju korteri turuhinnale oleneb aga muuhulgas sellestki, mis jääb väljapoole korterit. Loodetavasti teadvustatakse üha rohkem seda, et parendada tuleb ka elamu kui terviku seisukorda, sealhulgas ka majasisese küttesüsteemi terviku seisukorda. Loomulikult nõuab see rahalisi vahendeid, kuid isegi ainult suhtumisega elamusse ja võlgnikest naabritesse saab elanik kaudselt oma korteri väärtust mõjutada. Võib ju igaüks rääkida kaasa korteriühistu tegevuses, kuna just korteriühistu on loodud eesmärgiga hooldada kogu elamut ja tagada selle säilimine kõigi korteriomanike huvides.

Korterelamu kui terviku väärtustamisel on lisaks elukeskkonna paranemisele ka majanduslik tähtsus. On ju sellistes tugeva korteriühistuga ja hooldatud elamutes paiknevad korterid üldjuhul nõutud ning nende turuväärtus kõrgem. Korteriomaniku jaoks muutub see aspekt aga ülioluliseks siis, kui tekib vajadus korterit müüa või kasutada laenutagatisena.