Kaugloetavad mõõturid ei ole pealtkuulamis­seadmed

Uudised2014

23. September 2014

Põhjarannik, Andres Veske, VKG Soojuse juhatuse liige

Tähelepanelik Järve linnaosa linnaelanik on kindlasti mär­ganud, et soojustorustikele ning majade soojussõlmede arvestitele paigaldatakse lisa­seadmeid.

VKG Soojuse poole on selle tõttu pöördutud väga mitmete küsimustega - alates lihtsast, millega on tegemist, kuni mõ­nede kahtlustusteni pealtkuu­lamises ja tervise kahjustami­seni välja.

VKG Soojus nüüdisajastab järjepidevalt soojusvõrke ning üks võrgu normaalse eksplua­tatsiooni kriteeriume on võr­gus toimuva kohta adekvaat­se info operatiivne kättesaa­mine. Paigaldatavad lisasead­med ning soojusarvestid to­rustike sõlmpunktides anna­vad võimaluse reaalajas jälgi­da soojustorude toimimist, sh soojuskadusid ja lekkeid.

Siiamaani saadi võrgu tööst ja seisukorrast aimu nende andmete põhjal, mida tarbijad ise edastasid ning mida võr­gu meeskond jälgis ja analüü­sis. Uue süsteemi puhul jää­vad hüpoteetilised arvutused tagaplaanile ning kaugloetava-te soojusmõõturite abil on võr­gu tööd võimalik analüüsida konkreetsete andmete põhjal, mis omakorda tähendab võrgu tunduvalt efektiivsemat tööd ning arukamaid investeerin­guid torustikesse.

Soojusarvestid toimivad loodavas süsteemis samamoo­di edasi, nagu nad seda siia­ni on teinud. Arvesteid täius­tatakse lisamodemitega, mis hakkavad arvesti näite regu­laarselt kesksesse arvutiserverisse edastama. Andmete edastamine soojusarvestite ja arvuti vahel toimub mobiilside abil ehk andmed soojussõlmes toimuva kohta jõuavad VKG Soojusesse regulaarselt ja au­tomaatselt.

Lähitulevikus, kui kaugluge-missüsteem korralikult tööle hakkab, kaob meie kliendil va­jadus tarbimise näite ise edas­tada - selle töö teeb ära praegu juurutatav süsteem. Lisaks mu­gavusele toob see kliendile tu­levikus kaasa võimaluse täpse­mini oma tarbimist analüüsida, võrrelda seda eelmise aasta tar­bimise või kas või naabriga.

Süsteemi edasiarenduse tule­musena tahame klientidele luua rakenduse, millega kõike seda ja palju muudki teha saab. Kauglugemissüsteemi arendust alusta­sime Järve linnaosas ning järg­misel aastal jätkame Jõhvis ja Ahtmes, kuni kõik tähtsamad trassilõigud ja tarbijad on kaug-loetavate seadmetega varusta­tud.

Kuna kaugloetavad arvestid tarbivad elektrienergiat, siis ol­gu siinkohal öeldud, et selle kulu on suurusjärgus kaks-kolm eurot aastas, mis soojustarbijale kord aastas tasaarveldatakse.

Järve linnaosas on kaugluge-mismooduli paigaldamine koos­töös meie klientidega sujunud väga hästi - peaaegu kõik tarbi-mispunktid on varustatud vaja­mineva mooduliga. Tänan klien­te, kes on mõistnud süsteemi va­jalikkust.

Soojuse mõõtmine tarbija juu­res ei ole pelgalt võrguettevõtja võimalus, vaid kohustus. Kaug-lugemismoodul on soojusarvesti lahutamatu osa ning need hoo­ned, kuhu mooduli paigaldami­ne on pahatahtlikult takistatud ja andmete edastamine seetõt­tu võimatu, jäävad soojusvarustuseta.

Samamoodi nagu meie teised investeeringud torustikesse sel aastal, ei põhjusta ka kaugluge-missüsteemi paigaldamine ja juurutamine soojuse hinnatõu­su.