Kütteperioodil teeme vaid vältimatuid avariitöid

Uudised2014

19. Veebruar 2014

Põhjarannik, 19.02.2014

Meil on käes enneolematult soe talv, mis rõõmustab suurt osa meie klientidest väikse­mate soojaarvetega ja kõigu­tab ettevõtte eelarvet miinu­sesse vähenenud käibe tõttu.

Oma mõju avaldab soe tal-veperiood ka soojatorudele. Suurel temperatuuride kõi­kumisel (nagu oli näiteks jaa­nuari lõpus ja veebruari al­guses) võivad nad kannatada saada ja tekitada avariiolu­korra, mis nõuab meie ette­võtte remondibrigaadi kiiret sekkumist.

Vaatamata ettevalmistus­tööle, mida teeb VKG Soo­juse võrkude meeskond iga aasta maist kuni septembri­ni, juhtub ka kütteperioodil avariiolukordi. Meie regioo­ni suhteliselt vanad ja kulunud torustikud ei pea vastu madalamatele temperatuu­ridele, maapinna liikumise­le (mis toimub eeskätt tem­peratuuride kõikumisel plus­sist miinuseks või vastupidi), ehitustöödele ja muudele te­guritele, mida ükski spetsia­list 100% prognoosida ei saa. Kui selline olukord juhtub, on väga tähtis osata sellele kiiresti reageerida, et külma­del aegadel ei jääks 60 000 elanikuga piirkond ilma soo­juseta.

Meie tavaliseks praktikaks avariitööde läbiviimisel on il­maprognoosiga arvestamine. Ainult väga raskes olukorras remondime või lülitame soo­juse välja suurte miinustemperatuuridega. Muudel juhtu­del teeme võimalikult kiiresti hädavajalikud tööd, rakenda­me ajutist lahendust, millega saab oodata kuni välistemperatuuride tõusuni, et siis kor­raldada vajalikud tööd täies mahus.

Muidugi, iga avariiolukord on lisatüli. Nii kliendile kui ka meile. Selge see, et ükski klient ei soovi soojuse välja­lülitamist talvisel ajal. Veel­gi vähem tahab ettevõte teha talvisel ajal remonditöid, mi­da ilmastikuolude tõttu on tal­vel eriti raske korraldada.

Sellega ma tahan toonita­da vaid seda, et iga töö, mi­da ettevõte teeb kütteperioo­di ajal, on maksimaalselt et­te planeeritud, kaalutletud ja on vältimatu. Siiani on kõik meie kliendid seda ka mõist­nud ja oleme neile selle eest tänulikud.

Lisan, et kogu vajalik in­fo plaanipäraste remontide või tööde kohta on kättesaa­dav meie kodulehel soojus.ee. Kiireloomulise info edastamisel võtame kliendiga ühendust ka telefoni ja e-posti teel ning seega usun, et kogu vajaliku info saab klient kätte korrektselt ja õigel ajal. Igal juhul oleme alati valmis oma klientidega suhtlema.

ANDRES VESKE, ASi VKG Soojus juhatuse liige